Unia Europejska – Integracja

 1. 1951 rok – Powstanie Wspólnot Europejskich- Traktat Paryski.
  Celem traktatu było utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, która de facto swoją statutową i zintegrowaną działalność rozpoczęła w 1958 roku. W  skład wspólnoty weszły takie państwa jak: Niemcy, Francja, Włochy oraz Belgia, Holandia, Luxemburg, które tworzyły Unię Krajów Beneluxu.
 1. 1957 rok -Traktaty Rzymskie – utworzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.Zasadnicza idea opierała się na  doprowadzeniu do unii celnej oraz stworzenie  wspólnej polityki dla gospodarki rolnej, handlowej i transportowej. W dziedzinie nauki podjęto decyzję o powołaniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej –Euratom.
 1. 1973 rok – Do wspólnoty przystępują Dania, Irlandia i Wielka Brytania.
 2. 1981 rok – Po wielu politycznych zawieruchach przystępuje Grecja.
 1. 1978 rok – powołanie do życia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej – EURATOM. Zgodnie z decyzją  Parlamentu Europejskiego  przyjęto nazwę Wspólnoty Europejskie, określającą wszystkie następne układy, traktaty i porozumienia.
 1. 1986 rok – Dołącza Hiszpania i Portugalia.
 2. 1990 rok – Konwencja wykonawcza do układu z Schengen – ustanawia jednolite zasady kontroli państw granicznych układu.
 1. 1992 rok -Traktat z Maastricht – Traktat ma zapewnić dalszy intensywny rozwój integracji europejskiej w kierunku stworzenia unii gospodarczej i walutowej. Ma wprowadzić wspólna politykę zagraniczną oraz spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości.
 2. 1995 rok – Unia powiększa się Austrię i państwa skandynawskie Finlandię i Szwecję.
 3. 2004 rok – Najliczniejsze rozszerzenie unii europejskiej, jednocześnie przystępuje 10 nowych państw, w tym Polska. 8 nowych państw pochodzi z dawnego bloku wschodniego. Państwa przystępujące do unii europejskiej to : Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja , Słowenia.
 4. 2007 rok – Przez „tylne drzwi” do unii wchodzą Bułgaria i Rumunia.
 5. 2013 rok – Przystępuje Chorwacja.