Pomoc De Minimis

Rządowy Program wspierania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Pomoc de minimis

W ostatnich latach dzięki pomocy publicznej, której udziela państwo możliwe jest zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego i inwestycyjnego gwarancją DE MINIMIS. Rządowy program wspierania mikro, małych i średnich firm jest bardzo istotnym instrumentem w finansowaniu bankowym. Wielu przedsiębiorców nie mogło by skorzystać z oferty bankowej ze względu na całkowity brak zabezpieczenia dla zaciąganych kredytów.

Pomoc de minimis to rodzaj gwarancji dla zabezpieczenia kredytu w sytuacji gdyby przedsiębiorca nie był w stanie spłacić kredytu w terminie, zgodnie z zawartą umową kredytową. Gwarancja de minimis daje bankowi pożyczającemu zabezpieczenie spłaty kredytu do 60 procent jego wysokości. Maksymalna wartość pomocy publicznej w formie takiej gwarancji wynosi równowartość 200 000 euro na jeden podmiot gospodarczy.


Gwarancja de minimis, nie jest dotacją w formie finansowej.

Jest szczególną forma gwarancji samoistnej, w której rolę gwaranta przyjmuje państwo.

 

 

Zakres gwarancji dla kredytów obrotowych:

 

maksymalnie przyznawana jest na okres 27 miesięcy
maksymalna wysokość zabezpieczenia wynosi do 60% kwoty kredytu
maksymalna wartość kredytu to 3,5 mln zł
nie pokrywa kosztu odsetek oraz dodatkowych obciążeń wynikających z umowy kredytu
podstawowym zabezpieczeniem jest wekslem in blanco przedsiębiorcy
wysokość prowizji za udzieloną gwarancję jest zawsze stała i wynosi tylko 0,5 % kwoty

Zakres gwarancji dla kredytów inwestycyjnych:

 
maksymalnie przyznawana jest na okres 99 miesięcy
maksymalna wysokość zabezpieczenia wynosi do 60% kwoty kredytu
maksymalna wartość kredytu to 3,5 mln zł
nie pokrywa kosztu odsetek oraz dodatkowych obciążeń wynikających z umowy kredytu
podstawowym zabezpieczeniem jest wekslem in blanco przedsiębiorcy
wysokość prowizji za udzieloną gwarancję jest zawsze stała i wynosi tylko 0,5 % kwoty


gwarancje

 

Odsetek udzielonych gwarancji de minimis według kategorii MŚP:

 

Mikrofirma

 

Mała firma

 

Średnia firma

Nie wszystkie kredyty ze względu na swój cel mogą być objęte gwarancją de minimis.

Wyłączenia celowe dla gwarancji przedstawiają się następująco:

brak możliwości spłaty zadłużenia przedsiębiorcy z tytułu jakiegokolwiek kredytu zaciągniętego w banku finansującym
brak możliwości spłaty zadłużenia przedsiębiorcy z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w innym banku
refinansowanie wydatków już poniesionych przez przedsiębiorcę na inwestycję przed zawarciem umowy kredytu
inwestycje o charakterze kapitałowym
zakup instrumentów finansowych
zakup wierzytelności i papierów dłużnych
zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa


Potrzebujesz pomocy?

 

Skontaktuj się z nami

 

 

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Treść wiadomości