Akceptowalne dokumenty

Prosimy o przesyłanie jedynie dokumentów które znajdują się na liście

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
1.    Kopia dokumentu tożsamości – dowód osobisty/paszport- osoby prowadzącej, reprezentującej, właścicieli, poręczycieli
2.    Umowa spółki z aneksami – jeżeli dotyczy
3.    Zaświadczenie NIP

 

DOKUMENTY FINANSOWE (Książka Przychodów i Rozchodów)
1.    Deklaracje podatkowe PIT za ostatnie 2 lata
2.    KPiR z ostatniego rozliczonego roku
3.    KPIR z roku bieżącego z uwzględnieniem różnić remanentów
4.    Ewidencja/wykaz środków trwałych
5.    Historia rachunku/ów bankowych za ostatnie 6/12 miesięcy lub informacja z banku

 

DOKUMENTY FINANSOWE (Pełna księgowość)
1.    Bilans i Rachunek Zysków i Strat za ostatnie 2 lata
2.    Bilans i Rachunek Zysków i Strat z roku bieżącego
3.    Ewidencja/wykaz środków trwałych
4.    Historia rachunku/ów bankowych za ostatnie 6/12 miesięcy lub informacja z banku
5.    Deklaracje CIT 8

 

DOKUMENTY DO ZABEZPIECZENIA
1.    W przypadku poręczenia – oświadczenie o stanie majątkowym i dochodach
2.    W przypadku zastawu i przewłaszczenia – dokument własności przedmiotu –faktura zakupu, umowa zakupu, wycena, polisa ubezpieczeniowa
3.    W przypadku hipoteki – akt własności, wycena, wypis z rejestru gruntów, mapa, polisa
4.    W przypadku cesji wierzytelności – umowa będąca przedmiotem cesji

 

Powrót do Formularza Zgłoszeniowego