FINANSE DLA FIRM – Pożyczka

W Polsce podstawowe kwestie funkcjonowania pożyczek regulują art. 720-724 Kodeksu cywilnego. Kodeks cywilny w Art. 720. § 1. Określa :

 „Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości”.

Pożyczki udzielane z funduszy unijnych podlegają tym przepisom jak również regulaminom własnym. Oferta pożyczek  oferowanych przez fundusze , nazywana również instrumentami zwrotnymi  i  daje przedsiębiorcy możliwość większego wyboru  oferty z rynku, zarówno pod względem wysokości oprocentowania, kosztu uzyskania, jak i ogólnych warunków spłaty. Najczęściej wysokość oprocentowania oraz pozostałe warunki pożyczki uzależnione są od źródeł finansowania poszczególnych funduszy. Bez względu jednak na źródło finansowania funduszy UE, model przyznawania finansowania jest w zasadzie podobny we wszystkich funduszach.

Jak wcześniej wspomniano podstawowe kwestie funkcjonowania pożyczek określa Kodeks Cywilny. Szczegółowe zapisy tworzy natomiast regulamin udzielania pożyczek. Każdy regulamin musi zawierać informacje określające:

  • Do jakich podmiotów skierowana jest oferta,
  • Minimalna oraz maksymalna kwota pożyczki,
  • Minimalny oraz maksymalny okres spłaty,
  • Cele jakie mogą być finansowane pożyczką,
  • Okres karencji w spłacie, jeżeli jest możliwy,
  • Warunki zawierania oraz odstąpienia od umowy pożyczki,
  • Koszty obsługi pożyczki,
  • Sposób oceny przedsiębiorcy,
  • Rodzaje zabezpieczeń pożyczki.

Na podstawie wymienionych przepisów i regulaminu tworzy się umowę pożyczki. Właściwe jest wiedzieć, że każda umowa pożyczki może mieć charakter indywidualny czyli  mogą być zapisy, które są wprowadzone do umowy  tylko i wyłącznie dla danego podmiotu. Zapisy te mogą być bardziej lub mniej korzystne w kwestii cenowe i formalnej.